spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri SR oddiel: Sro, vložka číslo: 57678/L, IČO: 46881387, DIČ:2023627342, IČ DPH:SK 2023627342

ebecon@ebecon.sk

Kurzy


Ponďż˝kame Vďż˝m kurz jednoduchďż˝ho ��tovnďż˝ctva akreditovanďż˝ Ministerstvom ďż˝kolstva, vedy, vďż˝skumu a ďż˝portu SR. Kurzy vedďż˝ vysoko kvalifikovanďż˝ lektori s dlhodobou praxou v ��tovnďż˝ctve. Kurz je vhodnďż˝ pre zaďż˝iatoďż˝nďż˝kov aj pokroďż˝ilďż˝ch, pre podnikateďż˝ov, absolventov ďż˝kďż˝l, ďż˝tudentov ďż˝i maturantov,ktorďż˝ si chcďż˝ obohatiďż˝ svoje znalosti. Ak mďż˝te zďż˝ujem o tento kurz, poďż˝lite nezďż˝vďż˝znďż˝ ďż˝iadosďż˝ s Vaďż˝imi kontaktnďż˝mi ďż˝dajmi na email: ebecon@ebecon.sk. Otvorenie kurzu je podmienenďż˝ pri prihlďż˝senďż˝ min 10 ��astnďż˝kov. 

Akredit�cia:
Ministerstvo �kolstva, vedy, v�skumu a �portu SR

��slo akredit�cie:
3241/2011/51/1

Rozsah kurzu:
55 hod�n

Cena kurzu:
225,50 ďż˝ s moďż˝nosďż˝ou preplatenia nďż˝kladov prostrednďż˝ctvom ďż˝radu prďż˝ce

V prďż˝pade zďż˝ujmu nďż˝s m��ete kontaktovaďż˝ ebecon@ebecon.sk. 
Bli��ie inform�cie n�jdete na
http://www.rodof.sk/index-php/kurzy-vedenia-uctovnictva/ 
http://www.rodof.sk/terminy-kurzov/  
Prostredn�ctvom uveden�ho linku je mo�n� zrealizova� aj prihl�senie do kurzu. Na�a spolo�nos� V�m garantuje vedenie kurzu pod na�im veden�m v �iline a v Martine

100% preplatenie hodnoty kurzov �radom pr�ce


Kurz podvojn�ho ��tovn�ctva

Pon�kame V�m kurz podvojn�ho ��tovn�ctva akreditovan� Ministerstvom �kolstva, vedy, v�skumu a �portu SR. Kurzy ved� vysoko kvalifikovan� lektori s dlhodobou praxou v ��tovn�ctve. Kurz je vhodn� pre za�iato�n�kov aj pokro�il�ch, pre podnikate�ov, absolventov �k�l, �tudentov �i maturantov,ktor� si chc� obohati� svoje znalosti.

Akredit�cia:
Ministerstvo �kolstva, vedy, v�skumu a �portu SR

��slo akredit�cie:
3241/2011/51/1

Rozsah kurzu:
120 hod�n

Cena kurzu:
492 � s mo�nos�ou preplatenia n�kladov prostredn�ctvom �radu pr�ce

V prďż˝pade zďż˝ujmu nďż˝s m��ete kontaktovaďż˝ ebecon@ebecon.sk alebo +421 908 979 615. 
Bli��ie inform�cie n�jdete na
http://www.rodof.sk/index-php/kurzy-vedenia-uctovnictva/  http://www.nezamestnanost.sk/index.php/kurzy 
http://www.rodof.sk/terminy-kurzov/  
Prostredn�ctvom uveden�ho linku je mo�n� zrealizova� aj prihl�senie do kurzu. Na�a spolo�nos� V�m garantuje vedenie kurzu pod na�im veden�m v �iline a v Martine.


100% preplatenie hodnoty kurzov �radom pr�ce


Kurz personalistiky a mzdov� ��tovn�ctvo

Ponďż˝kame Vďż˝m kurz personalistiky a mzdovďż˝ho ��tovnďż˝ctva, akreditovanďż˝ Ministerstvom ďż˝kolstva, vedy, vďż˝skumu a ďż˝portu SR. Kurzy vedďż˝ vysoko kvalifikovanďż˝ lektori s dlhodobou praxou v ��tovnďż˝ctve. Kurz je vhodnďż˝ pre mzdovďż˝ch ��tovnďż˝kov, zamestnďż˝vateďż˝ov, zamestnancov a vďż˝etkďż˝ch, ktorďż˝ chcďż˝ ovlďż˝daďż˝ problematiku mzdovej agendy. Ak mďż˝te zďż˝ujem o tento kurz, poďż˝lite nezďż˝vďż˝znďż˝ ďż˝iadosďż˝ s Vaďż˝imi kontaktnďż˝mi ďż˝dajmi na email: ebecon@ebecon.sk. Otvorenie kurzu je podmienenďż˝ pri prihlďż˝senďż˝ min 10 ��astnďż˝kov. 

Akredit�cia:
Ministerstvo ďż˝kolstva, vedy, vďż˝skumu  a ďż˝portu SR

��slo akredit�cie:
3241/2011/51/1

Rozsah kurzu:
65 hod�n

Cena kurzu:
266,50 � s mo�nos�ou preplatenia n�kladov prostredn�ctvom �radu pr�ce

V prďż˝pade zďż˝ujmu nďż˝s m��ete kontaktovaďż˝ ebecon@ebecon.sk. 
Bli��ie inform�cie n�jdete na
http://www.rodof.sk/index-php/kurzy-vedenia-uctovnictva/ 
http://www.rodof.sk/terminy-kurzov/  
Prostredn�ctvom uveden�ho linku je mo�n� zrealizova� aj prihl�senie do kurzu. Na�a spolo�nos� V�m garantuje vedenie kurzu pod na�im veden�m v �iline a v Martine

100% preplatenie hodnoty kurzov �radom pr�ce